tomasz-p-antoszek

dr Tomasz P. Antoszek

Prawnik, psycholog, menedżer sporów, mediator, trener biznesu.

dr Tomasz P. Antoszek


Doktor nauk prawnych, mediator cywilny i gospodarczy z prawie 10-letnim doświadczeniem, adiunkt na Uniwersytecie SWPS, Dyrektor Instytutu Prawa SWPS w Poznaniu, trener biznesu w zakresie rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji i prawa prywatnego, Prezes Instytutu Rozwoju Prawa, członek PSSP, współtwórca profilu społecznego #KochamySpory. 

Naukowo i badawczo zajmuje się prawem cywilnym, w tym odpowiedzialnością odszkodowawczą oraz kontraktami związanymi z rozwiązywaniem sporów. Badał zagadnienia związane z umową ugody, jej skutecznością i koniecznymi warunkami do jej zawarcia.

Jest współautorem cenionego Komentarza do Kodeksu Cywilnego (pod red. prof. M. Gutowskiego, wyd. C.H. Beck, 2016). Obecnie prowadzi i projektuje badania w zakresie spotkań informacyjnych dot. polubownych metod rozwiązywania sporów.

Autor szeregu publikacji krajowych i zagranicznych dotyczących mediacji, prawa cywilnego, w tym mediacji z wykorzystaniem nowych technologii (mediacja on-line). Referował na konferencjach polskich i zagranicznych (Pekin, Rzym, Berlin, Wiedeń, Warszawa, Kraków, Gdańsk) zagadnienia dotyczące rozwiązywania sporów. W 2017 r. został zaproszony do Chin jako ekspert w ramach międzynarodowej konferencji dotyczącej prawnych aspektów Nowego Szlaku Jedwabnego.

Współautor warsztatów Dialogue above differences. How to cooperate and communicate between you and me across European border within local, regional, national and European community w ramach Education & Culture Lifelong Learning Programme, Grundtvig. Jest konsultantem merytorycznym i trenerem w  projekcie Sprawiedliwość Słyszy Głuchych. Zwiększanie dostępu osób niesłyszących do wymiaru sprawiedliwości w ramach projektu Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra »Usługi opiekuńcze dla osób zależnych« na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Współautor wniosku do NCBiR dot. narzędzia do prowadzenia mediacji online.

Copyright 2022 © Dom Mediacyjny Antoszek i Kamińska